1. Hjem
  2. 72 millioner til friluftsliv
72 millioner til friluftsliv - headerbilde FL

Fylkeskommunene bevilga 72 mill kr til friluftsliv i 2021 - omtrent det samme som året før om vi korrigerer for prisstigning. Viken bevilga mest med 14,675 mill kr, tett fulgt av Rogaland med 13,246 mill kr og Vestland med 13,148 mill kr. Toppåret var imidlertid i 2019 da samla bevilgninger var på 74,398 mill kr (ikke korrigert for prisstigning). Fylkeskommunenes tilskuddsmidler til friluftsliv er en viktig del av de samla offentlige bevilgningene til friluftsliv. Staten bevilger i størrelsesorden 180 mill som fordeles av Miljødirektoratet, og via Kultur- og likestillingsdepartementet gis det spillemidler til anlegg for friluftsliv og aktivitetstiltak for barn og unge.

Mens det er i rekkefølge Viken, Rogaland og Hordaland som bevilger høyest beløp til friluftslivsformål, er det Rogaland som bevilger mest per innbygger med kr 27,26, fulgt av Vestland med 20,50 kr og Innlandet med 19,89 kr. Viken bevilger bare 11,56 kr når totalsummen fordeles på alle innbyggere i det folkerike fylket. For de fleste fylkeskommunene er det liten endring i friluftslivsbevilgningene fra 2020 til 2021, men Innlandet øker sin bevilgning fra 4,456 mill kr til 7,385 mill kr, mens Nordland reduserer fra 5,032 mill kr til 3,354 mill kr. I de fleste sammenslåtte fylkene, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark, har det skjedd en nedgang i bevilgningene når en sammenlikner fylkenes bevilgning før sammeslåing med bevilgningene i 2021. Viken bevilga omtrent det samme som Buskerud, Akershus og Østfold før sammenslåing, mens det er en markert økning i Innlandets bevilgning sammenlikna med summen av midler fra Oppland og Hedmark i 2019. Kanskje var det en kraftfull friluftslivssatsing som var utslagsgivende for vedtaket om å beholde Innlandet fylke?

Mest til tilrettelegging

Fordelt på formål bevilga fylkeskommunene mest til tilretteleggingstiltak med totalt 18,4 mill kr. I mange fylker er det satsing på dagsturhytter i kommunene. Ingen fylkeskommuner bevilga i 2021 midler til sikring av friluftslivsområder, og det ser ut til at midlene til drift av områder kun er knytta til avtalefesta bidrag til skjærgårdstjenesten. Det blei gitt 8,2 mill kr i tilskudd til ulike aktivitets- og informasjonstiltak. Alle fylkeskommunene bevilga driftsstøtte til Forum for natur og friluftsliv og til friluftsrådene. Når det gjelder driftsstøtte til regionale friluftslivsorganisasjoner, er imidlertid praksis svært variert. Noen fylkeskommuner som Viken, Rogaland og Vestland har en markert satsing på organisasjonene, mens Innlandet, Trøndelag og Nordland ikke bevilga driftsstøtte til friluftslivsorganisasjoner. Hele 12 mill kr er rubrisert som "annet" fra fylkeskommunene. I stor grad er nok dette tiltak som kunen vært rubrisert som tilrettelegging eller aktivitets- og informasjonstiltak, men som utgjør særskilte satsinger i fylkene og de ønsker å framheve som egne posjektsatsinger.

 

Tall og grafer finner dere her.  Fylkeskommunale midler friluftsliv 2021.pdf

Dato skrevet 02.03.2022 08:38 . Endret 02.03.2022 09:15 .