skilt svartisen tilpasset 1200x675 foto AK.jpg Anlegg

Disse sidene inneholder en samling med tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Tiltakene er beskrevet gjennom tekst, foto og arbeidstegning der det er aktuelt. Tilretteleggingstiltakene er i hovedsak samlet inn fra friluftsrådene og er tiltak disse bruker. Enkelte produkter som er relevante for tilrettelegging av friluftsområder er også presentert på sidene (annonser). Materialet er bearbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund.  

Sidene er beregnet på de interkommunale friluftsrådene, kommuner og organisasjoner som tilrettelegger for friluftsliv. Tiltaksbeskrivelse og tegninger kan nyttes til egenproduksjon, men materialet kan ikke brukes til kommersiell produksjon uten tillatelse fra den som har utarbeidet tegningen.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er interessert i erfaringer fra praktisk bruk slik at materialet eventuelt kan forbedres eller skiftes ut. Innholdet på sidene er på ingen måte fullstendig i forhold til hva som finnes av tilretteleggingstiltak for friluftsliv. FL tar imidlertid sikte på kontinuerlig videreutvikling av innholdet, og vi ønsker tilgang på nye tilretteleggingstiltak. Erfaringer og nytt materiale til sidene kan sendes til post@friluftsrad.no, eller til Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lyches ved 23 B, 1338 Sandvika.

FL minner om at det alltid må tenkes sikkerhet når det tilrettlegges for friluftsliv. Husk også på å innhente nødvendige tillatelser fra myndigheter samt at naboer varsles før tiltak igangsettes. Alle ildsteder må godkjennes av lokalt brannvesen.

Friluftsrådenes Landsforbund takker friluftsrådene for viktige bidrag med bilder, tekst og arbeidstegninger på disse sidene. 

Hvorfor tilrettelegging for friluftsliv? 

Tilrettelegging med f.eks turstier, toalett, brygger og parkeringsplasser letter bruken av friluftsområdene. I en del tilfeller er de en forutsetning for at områdene kan tas i bruk. Tilretteleggingstiltak bidrar også til å kanalisere ferdselen på områdene. Man kan, ved å etablere stier, bålplasser, brygger etc, styre brukerne vekk fra de mest sårbare delene av et friluftsområde.

Vedlikehold og tilsyn 

Alle tilretteleggingstiltakene trenger tilsyn og vedlikehold i større eller mindre grad. Før et tilretteleggingstiltak bygges, må det derfor være helt klart hvem som har tilsyns- og vedlikeholdsansvar. Bålplass-1.jpg

Hvis skiltet forfaller, toalettet blir tagget ned eller bålplassen fylles opp med engangsgriller eller annet søppel, fremstår ikke området lenger som en trivelig rekreasjonsarena. Når det velges mellom tilretteleggingstiltak, må det derfor alltid tenkes på hvor mye vedlikehold de ulike tiltakene trenger. Dette vil avhenge av en rekke faktorer. Blant annet vil materialvalg, værforhold og plassering spille inn.

Noen av tiltakene trenger tilsyn og vedlikehold også av sikkerhetsmessige grunner. En sti som raser ut, en bro som ikke lenger er trygg å ferdes over eller et falleferdig stupebrett, vil utsette brukerne for en risiko. For denne type tiltak er det særdeles viktig med jevnlig tilsyn.

Universell utforming

Når et friluftsområde skal tilrettelegges, må man ta stilling til hvem man tilrettelegger for. Hvilken bruk og hvilken tilretteleggingsgrad er ønskelig på området? Hvilke områder skal være tilgjengelige for de som sitter i rullestol, de som er svaksynte og for de som kommer til områdene med barnevogn? Ofte vil det være slik at man ønsker større grad av tilrettelegging på de områdene som ligger nærmest bebyggelsen.

I denne presentasjonen er det, for de tiltakene det er relevant for, kort beskrevet hva man må huske på eller ta hensyn til for å sikre flest mulig brukere tilgang.

Naturvennlig tilrettelegging 

For friluftsområder er det et overordnet prinsipp at tilretteleggingstiltakene skal være skånsomme i forhold til inngrep i natur- og kulturmiljø. FL støtter fullt opp om de faglige rådene og anbefalingene som Miljødirektoratet gir i sin håndbok "Naturvennlig tilrettelegging for alle". Boken er nylig revidert og kan lastes opp her.

Tillatelser

Husk på å innhente nødvendige tillatelser fra myndigheter samt at naboer varsles før tiltak igangsettes. Alle ildsteder må godkjennes av lokalt brannvesen.

Økonomiske støtteordninger til tilretteleggingstiltak 

Miljøverndepartementet bevilger årlig tilskudd til tiltak i friluftsområder. (Kap. 1427, post 31).Kultur- og kirkedepartementet bevilger spillemidler til en rekke idretts- og friluftsanlegg. For fylkeskommunale midler til friluftsliv, sjekk i egen kommune.