1. Hjem
 2. Om FL
 3. Organisasjon
 4. Vårt Oppdrag
 5. Interkommunale friluftsråd

To ledere klare for friluftsliv Ekker og Helgesen tilpasset.jpg

Interkommunale friluftsråd

Hva er et friluftsråd ? 

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet som vanligvis er et kronebeløp pr innbygger. 

Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver ?
 • Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver. 
 • Effektiv utnytting av ressurser
 • Regional prioritering, - friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen
 • Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen friluftsliv.
 • Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er utliknet pr innbygger noe som gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest uavhengig av kommunegrensene.
 • Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler
Aktuelle oppgaver for friluftsrådene slik det er i dag: 
 • Sikring av arealer til friluftsformål
 • Høringsinstans for ulike typer planer og utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen.
 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
 • Grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier og bidra til å sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler
 • Tilrettelegging av friluftsområder
 • Koordinering av lokale ryddetiltak både langs kysten og langs elver og vassdrag
 • Koordinering av Rydd Norge prosjektet på deler av kysten (i regi av plastposefondet) 
 • Drift av offentlige friluftsområder
 • Informasjon
 • Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m.
 • Aktivitetstiltak
 • Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
 • Uteskole for skoleklasser
 • Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)
 • Friluftsferie for barn og ungdom
 • Friluftstiltak for funksjonshemmede, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov