1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Årsmøtet

Årsmøtepapirer for de siste årene

Årsmøtet er FLs øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 måneders varsel. Styret foreslår ny valgnemnd. Forslag til årsmøtet skal fremmes for styret med minst 2 måneders varsel. Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 måned før årsmøtet. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som legges fram etter den fastsatte frist. Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Sammensetning og representasjon 
Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Friluftsråd som har 11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger.Når et råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 av hvert kjønn. Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger med observatørstatus. 

 Årsmøtet behandler 
1. Styrets årsmelding og regnskap for foregående år. 
2. Budsjett og arbeidsplan for kommende år
3. Saker som er fremmet i samsvar med vedtektene 
4. Valg. Årsmøtet velger: 
a) Leder 
b) Nestleder 
c) 3 styremedlemmer 
d) Inntil 3 varamedlemmer til styret 
e) Revisor. Det velges registrert revisor. 
f) Valgnemnd med leder og 2 medlemmer. Begge kjønn skal være representert.

Årsmøtet 2023
Årsmelding 2023

Årsmøtet 2022
Årsmelding 2022 

Årsmøtet digitalt 2021
Pressemelding nytt styre
Uttalelse fra årsmøtet 2021
Årsmelding 2020-2021
Årsmøte digitalt 2020
Saksliste
Årsmelding

Årsmøte Trondheim 2019
Saksliste og sakspapirer årsmøte 2019 pdf.png
Årsmelding 1.5.2018-30.04.2019 pdf.png

Årsmøte Alta 2018
Protokoll årsmøtet 2018
Årsmelding 2018