1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Årsmøtet
  5. Årsmøte Oslo 6.juni 2024

Årsmøtet 2024 i Oslo


Jubel for et godt gjennomført årsmøte foto PW.jpg
Full jubel etter årsmøtet som ble avholdt 6.juni kl 13:00 - 15:00 i etterkant av friluftskonferansen på Scandic Helsfyr hotell Oslo. (foto Paul Waaler)

 

65 mennesker inkludert gjester møttes i Valhall, intet mindre, til årets årsmøteutlegninger.  

ordstyrer Hans Petter Aas foto AK.jpg

Årsmøtet ble myndig og elegant ledet av OOFs styreleder Hans Petter Aas.


Styreleder Tom Tvedt på scenen o
ppsummerte - et år med mye endring  ! 

Styreleder Tom Tvedt årsmøtet 2024.jpg

Fyndige ord:  «Vi leverer på mange områder, men kan stadig bli bedre og tydeligere på det vi får til»!  

 Året oppsummert i stikkord fra styreleder:

• Ned fra loftet og inn til Oslo

• Nyansettelser og fokus på arbeidsmiljø

• Modernisering og digitalisering

• Gjensidigestiftelsens prosjekt Naturglede

• Lobbykurs og økt aktivitet mot Stortinget

• Sogn Friluftsråd nytt medlem

• Økning i mange finansieringsordninger, men anstrengt økonomi både hos FL og medlemmene

• Friluftslivets år 2025 står for døren. 

• Vi vet det finnes flere gode initiativ for å etablere enda flere friluftsråd

• Friluftsliv er i vinden som aldri før!

 

Hilsinger!

Klima og Miljødepartementet ved Erlend Smedshaug hilste årsmøtet! 

Erlend Smedshaug klima og miljødepartementet.jpg  

Vårt departement (KLD)  hilste årsmøtet med mye ros for den viktige jobben som friluftsrådene gjør hver dag hver uke, hver måned året rundt. Det legges merke til i de departementale ganger den jobben som gjøres der ute. Smedshaug uttrykte også at det var mye ny god vind i seilene i FL og at de så frem til godt samarbeid videre nå og spesielt i Friluftslivets år 2025. Det gleder de seg til!
Og han uttrykte også at friluftsrådene er flinke til å ta vare på naturen og at innsatsen som gjøres for å både forhindre forsøpling, men også bidra til rydding blir lagt merke til.
Smedshaug avsluttet sin hilsen med å understreke hvor viktig naturmangfoldet er for vår eksistens på kloden. 

 
Norsk Friluftsliv ved Siri Meland hilste årsmøtet! 

   Siri Meland Norsk Friluftsliv.jpg

Siri Meland Norsk Friluftsliv - "La oss sammen ta vare på naturen og inspirere flere til å oppdage gleden ved friluftslivet"! 

Meland pekte på flere viktige saker i sin hilsen til årsmøtet: 
Vi står sammen om en felles kjærlighet for naturen og et brennende engasjement for friluftslivet i Norge. Naturen er Norges største ressurs og vår felles arv. Den gir oss ro, helse, glede og et sted å oppleve fellesskap og tilhørighet. Å beskytte og fremme bruken av våre natur er derfor av uvurderlig betydning. Sammen må vi jobbe for å sikre at kommende generasjoner får de samme mulighetene til å nyte naturen som vi har hatt. Gjennom samarbeid og fellesskap slik Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv i mange år har jobbet side om side for å fremme friluftslivet.  Vi står allikevel over mange utfordringer, men også muligheter.
Hun avsluttet med å oppfordre til fortsatt å stå sammen.
Fremover må vi fortsette å stå sammen for å skape gode friluftslivsopplevelser for hele befolkningen.
Vi gleder oss over at friluftsråd og frivilligheten står sammen om Friluftslivets år 2025 og satsingen på Naturglede. 


Spenning i salen?

Før møtet knyttet det seg en smule spenning til to saker, styrets forslag til strategi/arbeidsplan for kommende år samt forslaget fra Nordmøre om innføringen av Stikkut som et nasjonalt turregisteringssystem. Begge saken fikk god oppmerksomhet og mange tok ordet og styret fikk salen med seg på sine forslag i begge saker. Allikevel oppsummert Tom Tvedt styreleder at debatten hadde vært god og at det nye styret tar med seg medlemmenes synspunkter i det videre arbeidet. Som han sa: dere bestemmer hva vi og FL skal være! Mange av delegatene var opptatt av viktigheten av å lytte til deres behov og ønsker og så frem til god involvering i den videre strategidebatten. 

Årsmøtet vedtok da følgende:
Årsmøtet godkjenner det utarbeidede strategidokumentet som styrende for FLs aktivitet det kommende året. Årsmøtet ber styret om å nedsette en egen arbeidsgruppe med deltakelse fra et representativt utvalg av friluftsråd som får i oppdrag å utarbeide et forslag til ny strategi som fremlegges til neste årsmøte. 

I debatten om Stikkut som nasjonal ordning er det stor enighet om at dette er viktig for friluftsrådene som har stor suksess med turregistrering. Piloten som er i gang, vil gi oss mange svar på hvordan dette skal organiseres og driftes videre. Styreleder uttrykte også en stor beundring for entusiasme og tro på prosjektet. Derfor blir piloten viktig for videre valg. Kraften er her for en solid felles turregistreringsløsning.  

Årsmøtet vedtok derfor følgende:
FL støtter at StikkUt! Norge kan være friluftsrådene felles turtrim (tur-registreringsløsning) sommer og vinter. Forvaltningsløsningen skal være basis for løsningen. Det skal lages en avtale som beskriver ansvarsfordeling og styringsstruktur mellom friluftsrådene og FL i prosjektet, denne må godkjennes av styret.


Valg

Det nye styret i FL består nå av:

Tom Tvedt, styreleder, ikke på valg, Innlandet 

Irene Vanja Dahl, nestleder, ny, 2 år, Troms og Finnmark 

Irene Heng Lauvsnes, styremedlem, 2 år, Rogaland 

Øyvind Sjuls, styremedlem, ny, 2 år, Oslo-regionen 

Nils Kåre Skoge, styremedlem, ikke på valg, Vestland 

1. varamedlem: Kitt Grønningsæter, 1 år, Nordland 

2. varamedlem: Henrik Foss, 1 år, Sogn

3. varamedlem: Kine Mosheim-Lysfjord, 1 år Helgeland friluftsråd

Tom Tvedt foran Christiang Krooghs gate 10.jpg

Tom Tvedt, godt fornøyd med sitt nye styre.

 Noen flere bilder her fra årsmøtet:
Tellekorpset hadde kontroll.jpg

Tellekorpset hadde en blidstemt god kontroll - Ellen og Anne Mari her fra FL

 Og noen flere snap shots fra årsmøtet 2024

  snapper 2.jpg

  snapper 1.jpg

Protokoll kommer her etterhvert.

Årsmeldingen som er heldigital ligger bak lenken. 

FLs vedtekter henger med under her for de som er intresserte. 

 

Vedtekter

Vedtekter for Friluftsrådenes Landsforbund
(Vedtatt på stiftelsesmøte 30. juni 1986, og sist endret på årsmøte 1. juni 2023)
Her kan du også laste de ned i en pdf (åpnes i nytt vindu)

§ 1. Formål
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for de interkommunale friluftsrådene. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.

§ 2. Medlemskap
Alle interkommunale friluftsråd som har minst 2 kommuner som medlemmer, kan være medlem av landsforbundet. Hvert friluftsråd beholder sin organisasjonsmessige, økonomiske og arbeidsmessige selvstendighet. Styret godkjenner opptak av nye medlemmer. Friluftsråd som ikke fyller sine kontingentforpliktelser eller fyller kriteriene for å motta administrasjonstilskudd som interkommunalt friluftsråd, kan strykes som medlem av årsmøtet.

§ 3. Organisasjon
FLs faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen.

§ 4. Årsmøte
Årsmøtet er FLs øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 måneders varsel. Årsmøtet skal primært arrangeres som fysisk møte, men styret har fullmakt til å innkalle til fjernmøte. Årsmøtet skal arrangeres enten som fysisk møte eller fjernmøte. Styret foreslår ny valgkomite. Forslag til årsmøtet kan fremmes av medlemsfriluftsrådene med minst 2 måneders varsel. Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 måned før årsmøtet.

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som legges fram etter den fastsatte frist. Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Sammensetning og representasjon
Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Friluftsråd som har 11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger.

Når et råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 av hvert kjønn. Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger med observatørstatus.

 Årsmøtet behandler
1. Styrets årsmelding og regnskap for foregående år.
2. Budsjett og arbeidsplan for kommende år
3. Saker som er fremmet i samsvar med vedtektene
4. Valg. Årsmøtet velger:
a) Leder
b) Nestleder
c) 3 styremedlemmer
d) Inntil 3 varamedlemmer til styret
e) Revisor. Det velges registrert revisor.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer. Begge kjønn skal være representert.

§ 5. Valgene
1. Valgene under § 4, pkt a, b og c gjelder for 2 år av gangen. Nestleder og ett styremedlem står på valg etter første år, styremedlemmet etter loddtrekning. Styremedlemmer kan ha maksimal sammenhengende funksjonstid på 6 år. Dersom styremedlem eller nestleder velges som styreleder, kan likevel vedkommende ha en funksjonstid på inntil 6 år som styreleder. Varamedlemmer står på valg hvert år.

2. Valgkomite velges for 1 år, med maksimal sammenhengende funksjonstid på 6 år.

3. Styret, inklusiv varamedlemmer til styret, og valgkomiteen kan ikke velges blant de ansatte i medlemsfriluftsrådene.

4. Alle valg der det er flere kandidater, eller om noen krever det, skal foretas skriftlig, og foregår ellers ved handsopprekking. Alle valg avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når årsmøtet eller styret vedtar det, eller når minst halvparten av friluftsrådene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal primært arrangeres som fysisk møte, men styret har fullmakt til å innkalle til fjernmøte. Ekstraordinært årsmøte skal arrangeres enten som fysisk møte eller fjernmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7. Styret
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styret leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret avgjør om møtene arrangeres som fysiske møter, fjernmøter eller som en kombinasjon. Styret kommer sammen minst fire ganger hvert år, eller så ofte lederen eller tre av styrets medlemmer finner det formålstjenlig. Det er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Godkjent protokoll fra styremøtene skal sendes rådene til underretning etter hvert møte.

Sammensetning av styret
Friluftsrådene fremmer forslag til kandidater til verv i FL. Forslag skal fremmes for valgkomiteen minst 2 måneder før årsmøtet. Valgkomiteen kan også foreslå kandidater på eget initiativ. Begge kjønn skal være representert i styret med minst 2 personer. For øvrig skal styret være bredt sammensatt med hensyn til bl.a. geografisk tilhørighet. Varamedlemmene velges i rangert rekkefølge. Begge kjønn skal være representert blant varamedlemmene.

§ 8. Administrasjon
1. FL skal ha administrasjon med daglig leder
2. Styret ansetter daglig leder.
3. Daglig leder skal ha sekretærfunksjon for årsmøtet og styret, sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og sørge for løpende drift av FL.

§ 9. Utmelding
Dersom et friluftsråd ønsker å melde seg ut, kan det skje etter gyldig vedtak så snart inneværende års kontingent er betalt og med virkning fra 31. desember det året utmelding vedtas. Et medlem som melder seg ut, har ikke krav på noen del av FLs eiendeler.

§ 10. Vedtektsendringer
Vedtak om endring av FLs vedtekter krever 2/3 flertall.

§ 11. Oppløsning
Med 2/3 flertall i 2 på hverandre følgende år, kan årsmøtet vedta å oppløse FL. Blir oppløsning vedtatt, skal FLs midler brukes til beste for friluftslivet.