1. Hjem
  2. Friluftsgull i rødgrønt budsjett?
Friluftsgull i rødgrønt budsjett? - headerbilde FL

Solberg-regjeringas forslag til statsbudsjett innebærer bevilgninger til friluftslivsformål i 2022 omtrent på 2021-nivå. FL mener det trengs et løft i friluftslivsbevilgningene med de erfaringene vi har fra koronapandemien. Det trengs økt innsats for å gi alle et reelt og godt friluftslivstilbud, og vi må styrke innsatsen med informasjon og tilrettelegging for å ta vare på naturen. Det ventes at Ap-Sp regjeringa legger fram sin tilleggsproposisjon til budsjettet 8. november, og så skal det forhandles fram et budsjettflertall i Stortinget. Parallelt med dette har alle Stortingskomiteene møter med hele organisasjons-Norge der alle på tilmålte tre minutter får framføre ønsker og behov. 

FL har skissert et utfordringsbilde med en fantastisk og gledelig økning i friluftslivsaktiviteten under koronapandemien. Likevel har det samla aktivitetsnivået i befolkningen gått ned, og de sosioøkonomiske utfordringene har økt. Samtidig rapporteres det om naturslitasje, mer søppel, folk som går på do på feil sted, noen som ikke ser forskjell på kornåker og eng, og noen som tenker at bondens tun er fin utfartsparkering. Vårt svar på utfordringene er mer ressurser til informasjon og opplæring, til opprusting av stier og turveger, bedre skilting og merking, flere toaletter og parkeringsplasser. 

FL mener 78- posten som rommer statens økonomiske bidrag til anlegg og tilrettelegging, skjærgårdstjeneste, aktivitetstiltak, organisasjonsstøtte og prosjektstøtte som turportalen UT og Friluftslivets ferdselsårer, må økes med 100 millioner, og med vekt på midler til tilrettelegging og aktivitetstiltak.

FL mener en må utrede bedre sikringsordninger for å kunne sikre viktige friluftslivseiendommer som kommer på salg bl.a. i Oslofjordområdet. Kanskje er en form for fond løsningen?

FL mener den ny - og gode - tilskuddsposten for å bedre tilgang til strandsona må gjøres tilgjengelig for alle kommuner og styrkes med 2 millioner.

FL mener en må utrede en overgang fra prosjektstøttte til større grunnfinansiering av friluftsrådenes og friluftslivsorganisasonenes arbeid slik at en unngår så stor grad av uforutsigbarhet, kortsiktighet og bruk av ressurser på jakten etter prosjektmidler.

FL mener det må avsettes en pott av spillemidlene til å realisere de kommunale planene for friluftslivets ferdselsårer.

Les vårt budsjettnotat og innlegg i Energi- og miljøkomiteen.

Samarbeid mellom reiselivet og friluftslivet bør styrkes les vårt  budsjettnotat i Næringskomiteen

Friluftsliv er en viktig del av barne og ungdomskulturen les vårt  budsjettnotat i Familie- og kulturkomiteen

Vi fikk ikke komme på muntlig høring i utdannings og forskningskomiteen, men vi mener at naturen bør i større grad brukes som læringsarena i alle fag. Les vårt  budsjettnotat i Utdannings- og forskningskomiteen:
Samferdsel og snarveien  finner du her. 

Ellers så har vi samlet alle våre innspill tilt statsbudsjettene her. 

Dato skrevet 29.10.2021 14:17 . Endret 01.11.2021 14:01 .