1. Hjem
  2. Forventninger til friluftslivspolitikken
Forventninger til friluftslivspolitikken - headerbilde Midt-Agder Friluftsråd

Friluftsliv er for viktig til å være en salderingspost. FL har 16 innspill til regjeringserklæring for å gi friluftsliv dets rettmessige plass.

Friluftsliv er viktig for folks helse og trivsel. Det har vi til fulle fått dokumentert under koronapandemien. Friluftsliv er viktig for å skape forståelse for de grunnleggende sammenhengene mellom klima, naturmangfold, matproduksjon og mennesker. Dessuten er friluftsliv en viktig del av vår kulturarv, bidrar til bolyst og legger grunnlag for naturbasert reiseliv. 

Samtidig står utfordringene i kø. Folk sliter med fysisk og psykisk helse fordi vi er for lite aktive og mangler naturopplevelser. Tilgjengelig strandsone minker år for år. I havet er det snart mer plast enn fisk. Stier og nærfriluftsområder bygges ned uten at det etableres erstatningsområder og -stier. Barn mangler grunnleggende friluftslivsferdigheter og har ikke forståelse for samspillet mellom natur og menneske. Fjellområder omgjøres ukritisk til hyttebyer og vindmølleparker.

All fornuft tilsier en offensiv satsing på friluftsliv. Det har ikke skjedd. Vi har i et debattinnlegg i Kommunal Rapport stilt det retoriske spørsmålet om friluftsliv fortsatt bare skal være en salderingspost.

Vårt svar er et rungende nei. Vi har sendt brev til alle de politiske partiene på stortinget om at friluftsliv må ha en plass i regjeringserklæringa som gjenspeiler friluftslivets betydning. Dette har vi konkretisert i 16 "regjeringa vil punkter":

1. Gjennomføre et økonomisk løft for friluftslivsarbeidet.

2. Ivareta og fremme allemannsretten, bl.a. ved å grunnlovsfeste den.

3. Styrke ivaretaking av norsk natur for å sikre naturmangfold og som grunnlag for friluftsliv.

4. Føre en restriktiv politikk for motorisert ferdsel i utmark, og vektlegge mulighetene for å oppleve stillhet og urørt natur.

5. Bedre allmennhetens tilgang til strandsona ved å støtte kommunenes arbeid med å fjerne ulovlige stengsler og bygg, og styrke arbeidet med offentlig oppkjølp.

6. Innføre nasjonale planretningslinjer for å ta vare på nærfriluftsområder, bymarker og viktige fjellområder for friluftsliv.

7. Støtte arbeidet med å utvikle et nettverk av ferdselsårer for friluftsliv i kommunene bl.a. ved prioritering av spillemidler.

8. Stimulere tilrettelegging for friluftsliv slik at alle uavhengig av funksjonsnivå har god tilgang til rikt friluftsliv i hverdag og ferie.

9. Styrke friluftsliv for barn og unge som et viktig kultur- og aktivitetstilbud for alle.

10. Gjennomføre et krafttak for økt bruk av naturen som læringsarena i samsvar med nye læreplaner, og som ledd i innføring av 1 time fysisk aktivitet hver dag i skolen.

11. Bruke friluftsliv aktivt i integreringsarbeidet.

12. Styrke kampen mot marin forsøpling bl.a. gjennom samspill med skjærgårdstjenesten og langsiktige og forutsigbare rammer for frivillig innsats.

13. Styrke friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene som avgjørende aktører for utvikling av et inkluderende friluftslivstilbudfor hele befolkningen.

14. Revidere handlingsplan friluftsliv ut fra status og erfaringer fra koronapandemien.

15. Støtte opp om planlegging og gjennomføring av Friluftslivets År 2025.

16. Utarbeide ny stortingsmelding om friluftslivspolitikken.

 

Dato skrevet 26.08.2021 11:08 . Endret 26.08.2021 11:52 .