1. Hjem
  2. Redusert fylkesinnsats
Redusert fylkesinnsats - headerbilde Utsikten er praktfull i Kleiva i Hole - det er ikke de økonomiske utsiktene for friluftslivet. til friluftsliv er bekymringsfulle. Foto: FL

Fylkeskommunenes tilskuddsmidler til friluftslivsformål gikk ned fra 74,4 mill kr i 2019 til 66,1 mill kr i 2020. Det viser en kartlegging gjennomført av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Kartlegginga omfatter fylkeskommunenes egne midler til friluftslivsformål - ikke de statlige midlene som fylkeskommunene viderefordeler. Men når statsbudsjettet for 2021 innebærer en reduksjon på 12 millioner sammenlikna med 2020, blir det samla bildet enda mer bekymringsfullt. Ut fra friluftslivets betydning under koronapandemien, er nedprioriteringene uforståelige.

Det er bare Viken, Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner som øker sine bevilgninger fra 2019 til 2020, mens det i øvrige fylkeskommuner er nedskjæringer. Det er dermed ingen sammenheng mellom sammenslåing av fylkeskommuner og reduksjon i midler. Årsaken synes heller å ligge i generelt stramme økonomiske vilkår for fylkeskommunene - og en faktisk nedprioritering av friluftslivsarbeidet. Reduksjonen er på 11%. FL har kartlagt fylkeskommunenes bevilgninger til friluftslivsformål i en årrekke, og har aldri tidligere registert en så kraftig reduksjon. Oslo er ikke med i kartlegginga fordi Oslo er både fylkeskommune og kommune, slik at en ikke har sammenliknbare tall.

 

År  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Tilskudd (mill kr) 57,6 64,2 64,3 64,2 67,4 74,4 66,1

 

Blant fylkeskommunene er det Viken som har høyest bevilgninger til friluftslivsformål med totalt 15,2 mill kr, mens Rogaland har 12,6 mill og Vestland 12,4 mill kr. Hvis vi regner ut bevilgninger per innbygger, er imidlertid Rogaland på topp med 26,02 kr per innbygger, fulgt av Nordland med 20,97 og Vestland med 19,48.

Fylkeskommunene bruker tilskuddsmidlene til en rekke ulike fformål slik nedenstående tabell viser:

Fylke Tilrette-legging Drift-skjærg.tj

Info - aktivtitet

Friluftslivs-organisasj Friluftsråd FNF Annet Sum
Viken 2,944 3,413 4,909 0,714 1,834 0,700 6,490 15,190
Innlandet 0 0 0,050 0 0 0,222 0,400 0,672
Vestfold-Telemark 0 0,982 0 0,473 0,587 0,284 2,325 4,650
Agder 2,250 0 0,150 0 1,843 0,180 0,800 5,223
Rogaland 1,305 2,099 0,895 1,315 3,230 0,150 3,574 12,567
Vestland 0,310 1,610 0,140 1,475 3,140 0,350 5,412 12,447
Møre-Romsdal 1,770 0,600 0,300 0,652 0,466 0,220 0,456 4,464
Trøndelag 1,495 0 0 0 0,265 0,100 0,480 2,340
Nordland 0,500 0 0,318 0 1,584 0,300 2,580 5,032
Troms-Finnmark 1,350 0 0,050 0,085 1,060 0,260 0,750 3,555

 

Kartlegginga viste at ingen fylkeskommuner brukte midler på sikring (dvs offentlig kjøp eller varig bruksavtale) av friluftslivsområder. Det er litt oppsiktsvekkende sett i sammenheng med behovet for å bedre tilgangen til strandsona og utfordringer med parkering mm ved regionale utfartsområder. De fleste fylkeskommunene bevilger midler til fysisk tilrettelegging av friluftslivsområder, og i tillegg til beløpene oppgitt under "tilrettelegging" er deler av midlene under "annet" også til tiltak som kunne vært rubrisert som tilrettelegging. Eksempelvis bruke Vestfold og Telemark 550.000 på padleled, Vestland 2 mill på dagsturhytter og Nordland 2,3 mill til Nordlandsruta. Viken har en særskilt tilkuddsordning på ca 2 mill til å bedre tilgjengelighet i friluftslivsområder. Mesteparten av midlene til drift av områder er til skjærgårdstjenesten der spleiselag mellom stat, fylkeskommune og friluftsråd/kommune er en forutsetning. De betydelige utfordringene som er knytta til forvaltning og drift av viktige regionale friluftslivsområder kunne tilsi  et sterkere fylkeskommunalt engasjement. Drifts- og forvaltningsoppgavene framheves ofte som største utfordring å finansiere. Flere fylkeskommuner bruker egne midler på prosjektet "friluftslivets ferdselsårer" og har oppgitt det under "annet".

Med unntak av Viken har fylkeskommunene ingen eller små bevilgninger til informasjons- og aktivitetstiltak. Møre og Romsdal fylkeskommune har imidlertid rubrisert tilskudd til storsuksessen StikkUt på 200.000 under "annet". Nordland fylkeskommune brukte 250.000 på "helsefremmende skoler og barnehager" - også rubrisert under "annet".

Alle fylkeskommunene bidro med driftsstøtte til Forum for natur og friluftsliv (FNF) i fylket. Det er et viktig signal om at en støtter samarbeidet mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene for å ta vare på natur- og friluftslivsområder. Så godt som alle fylkeskommunene gir også driftsstøtte til de interkommunale friluftslivsorganisasjonene i fylket. Derimot er det stor variasjon i fylkeskommunenes driftsstøtte til friluftslivsorganisasjonene, og gjennomgående er den faste støtten lav. Det er en utfordring og gir uforutsigbarhet at friluftslivsorganisasjonene i så stor grad må basere virksomheten på prosjektmidler fra år til år. Små driftsmidler vanskeliggjør arbeidet med å bygge opp permanente organiserte friluftslivstilbud.

Tallmaterialet som er vist og omtalt ovenfor vises i søyler i vedlegget .

Dato skrevet 24.05.2021 10:29 . Endret 24.05.2021 12:47 .