1. Hjem
  2. Friluftslivsbudsjett 2021
Friluftslivsbudsjett 2021 - headerbilde FL

Oppdatert 18 desember 2021

Mindre til friluftslivstiltak rundt i landet

Statsbudsjettet for 2021 innebærer at det blir 12-13 millioner mindre til friluftslivstiltak rundt i landet neste år. Det er særlig aktivitetstiltakene som rammes med en nedgang på 9 millioner, men også til arbeidet med tilretteleggingstiltak og friluftslivstiltak for personer med innvandrerbakgrunn blir det mindre penger til fordeling. 

Regjeringens forslag til budsjett innebar omdisponeringer og nedskjæringer i tilskuddene til aktivitetstiltak og tilrettelegging for friluftsliv med hhv 7 og 2 mill. Flertallet i Energi- og miljøkomiteen (H, FrP, V og KrF) kutta bevilgningene på 78-posten til friluftslivsformål med ytterligere 4 millioner for å finansiere andre gode formål da de la siste hånd på budsjettet.
En av millionene tilbakeføres riktignok budsjettposten i form av øremerking til Oslofjordens Friluftsråd. Arbeiderpartiet hadde heller ikke mer til friluftsliv i sitt alternative budsjett, mens Sp og særlig SV og MDG la fram alternative budsjett med tydelig friluftslivssatsing.

Opposisjonspartiene med Arbeiderpartiet i spissen har sittet oppsiktsvekkende stille og sett på nedskjæringene fra flertallet. Unntakene var Sandra Borch (Sp) som stilte kritiske spørsmål under stortingsbehandlinga, og Lars Haltbrekken (SV) som tok et kraftfullt oppgjør med nedskjæringene i stortingsdebatten.

I andre komiteer har imidlertid de rødgrønne (Ap, Sp og SV) funnet sammen i viktige markeringer av friluftslivspolitikken; om 1 time fysisk aktivitet i skolen, om behovet for å styrke arbeidet med kartbaser for stier og turruter, om behovet for å ivareta av fyreiendommene og om å se arbeidet med gang- og sykkelveier i sammenheng med friluftslivets ferdselsårer.

Vi håper dette er en spore til å sette friluftslivspolitikken på dagsorden i alle partier. Når over 90 % av befolkningen driver friluftsliv, kan det være en velgermasse å ta hensyn til i kommende valgkamp.

Omdisponeringene i friluftslivsbudsjettet har gjort det mulig å støtte turportalen UT.no med 2 millioner til utvikling og drift. Det er utrolig viktig for å nå ut med friluftslivsinformasjon i dagens samfunn, og DNT, Statskog og FL er allerede i gang med styrking av arbeidet. Videre innebærer omdisponeringene økt driftsstøtte til Norsk Friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv (FNF), friluftsrådene og FL. Det er viktig for å styrke og bygge friluftsliv som en viktig samfunnssektor.

Vi skulle bare så inderlig ønska at denne styrkinga kunne foregått med «friske midler» og ikke ramma friluftslivstiltakene rundt i landet. FL er virkelig bekymra for konsekvensene for folkehelsa når disse viktige midlene for å legge til rette for og stimulere til friluftsliv i lokalsamfunnene reduseres så kraftig.

 

Dette sa vi da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem:
Jubel for midler til turportalen Ut.no og styrking av friluftsrådene, men uforståelig kutt i tilrettelegging og friluftslivsaktivitet.

To millioner Ut

Den store gladnyheten i forslag til friluftslivsbudsjett 2021, er to millioner til turportalen Ut.no. For å styrke og videreutvikle ut.no som en nasjonal turportal vil regjeringa fra 2021 gi øremerka økonomiske midler til DNT for arbeidet med Ut.no. Turportalen driftes av DNT i samarbeid med Statskog og FL. - Dette er fantastiske nyheter for friluftsliv og folkehelse, sa en strålende glad generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, da statsbudsjettet blei lagt fram onsdag.

Styrking av nasjonale organisasjoner

I FL jubler vi også over økningen fra 15,55 til 16,9 millioner i administrasjonsstøtte til friluftsrådene. Det kommer godt med for å ivareta nye oppgaver, og nye medlemskommuner, sier daglig leder i FL, Morten Dåsnes. Så seint som 2. oktober blei Stryn tatt opp som ny medlemskommune i Fjordane Friluftsråd. Det er også gledelig for vårt viktige prosjekt "friluftslivsaktivitet for barn og unge i ferie og fritid" at bevilgningene til dette videreføres i 2021. På konferanse 18.-19. november presenteres spennende resultater fra prosjektet. Driftsstøtten økes også til våre viktige samarbeidsparter Norsk Friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv og Hold Norge rent.

Uforståelig kutt i tilrettelegging og aktivitetstiltak

Men der stopper også jubelen. Alle har sett betydningen av nærfriluftsområder under koronapandemien. Press på mye brukte områder, behovet for flere tilrettelagte turutgangspunkt, turveger, stier og toaletter har vært godt synlig. Organiserte friluftslivstilbud har måttet legges om, bl.a. med investeringer i digitale løsninger. Folk har strømma til turregistreringsopplegg som stolpejakt, tur-orientering, TellTur og StikkUt. Regjeringa fastslår i budsjetteksten: "Verdien av nærnaturen for friluftsliv kom ikkje minstminst klart fram under koronasituasjonen i 2020, då svært mange brukte nærnaturen til friluftsliv." Likevel foreslår regjeringa kutt i tilskuddene som skal gå til tilretteleggingstiltak og aktivitetstiltak over hele landet. - I lys av hvor viktig naturen og friluftsliv har vært for oss gjennom det siste halvåret, er det helt ufattelig at de nå kutter støtten til organisasjonene med sju millioner, sier fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Budsjettutvikling tilskuddsposter friluftsliv

Formål 2017 2018 2019 2020 2021
Sikring 32,5 32,5 30,2 30,2 30,2
Tilrettelegging 45,0 44,0 34,0 34,0 32,0
Skjærgårdstjeneste 29,3 34,3 35,0 35,0 35,5
Aktivitetstiltak 55,0 52,5 52,5 51,5 44,5
Aktivitetstiltak minoritet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Sum 171,8 173,3 161,7 160,7 152,2

 

Den mest dramatiske reduksjonen i 2021 er de 7 millionene i nedgang i midler til aktivitetstiltak. Dette er en budsjettpost der halvparten har vært fordelt gjennom fylkeskommunene og halvparten gjennom de nasjonale friluftslivsorganisasjonene de siste åra. FL har gjennom dette gitt større til fellessatsingene "Læring i friluft" og "folkehelse og friluftsliv". - Vi er alvorlig bekymra for disse fellessatsingene om ikke stortinget styrker budsjettet, sier Dåsnes. Det hjelper lite med fine ord om bruk av naturen som læringsarena og betydningen av friluftsliv i folkehelsearbeidet om midlene til det konkrete arbeidet rundt i hele landet reduseres. 

For arbeidet med tilretteleggingstiltak, er reduksjonen på "bare" 2 millioner fra 2020 til 2021. Men her har det vært en samla reduksjon i tilskuddsmidlene på 13 millioner fra toppåret i 2017. Dette står i sterk kontrast til det behovet vi har sett for å ruste opp nærfriluftsområdene når flere mennesker bruker dem. Samla søknadsbeløp i 2019 var på 90 millioner, og gjennom forvaltningsplaner er det registrert investeringsbehov for flere hundre millioner. Det er nærliggende å sammenlkne med kostnadene til opprusting av hoppanlegget i Granåsen til ca 500 millioner for at Norge skal få arrangere ski-VM, og spørre hvor pengene hvilke gjort størst nytte. Gjennom drøyt 10 millioner i krisepakkemidler til tilrettelegging, har friluftsrådene også vist sysselsettingseffekten av å bevilge til tilretteleggingstiltak.

Andre departementer overser friluftsliv

Det er påfallende hvor lite synlig en aktivitet som er så grunnleggende del av vår kultur, som så mange mennsker driver med og som har betydd så mye under koronapandemien, er i andre departementers budsjett. Burde ikke de gode erfaringene med bruk av naturen som aktivitetsområde og læringsarena da barnehager og skoler gjenåpna, vært omtalt og videreført i Barne- og familiedepartementets og Kunnskapsdepartementets budsjetter? Burde ikke Næringsdepartementet se tilrettelegging for friluftsliv som avgjørende for utvikling av naturbasert reiseliv i Norge. Hvorfor omtaler ikke Kulturdepartementet friluftsliv som avgjørende for å ta vare på kulturarven? Hvorfor løftes ikke friluftsliv, som ivaretar både fysisk og psykisk helse, og er en god arena for sosialt fellesskap, inkludering og mestring, fram i folkehelsearbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet? Hvorfor ser ikke Samferdselsdepartementet arbeidet med gang- og sykkelveger i sammenheng med den nasjonale satsinga på friluftslivets ferdselsårer? Vi har ikke svarene, men skal sammen med andre friluftslivsorganisasjoner fortsette å stille spørsmålene. Fordi vi er overbevist om at økt satsing på friluftsliv ville gitt et bedre samfunn.

 

Dato skrevet 08.10.2020 16:22 . Endret 08.10.2020 17:38 .