1. Hjem
  2. Ny kunnskap om barn og unges friluftsliv!
Ny kunnskap om barn og unges friluftsliv! - headerbilde Anne Marie Dalen, Oslo og Omland Friluftsråd

Ny kunnskap om barn og unges friluftsliv!

Fersk forskning fra Norsk institutt for naturforskning til nytte for alle som planlegger friluftslivsaktivitet for barn og unge i sommer.

Bakgrunn for rapporten

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra FL gjennomført forskning på barn og unges friluftsliv og resultatene er nå klare. Dette er en del av FLs prosjekt som skal kartlegge og utvikle friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid. 

Rapportens inndeling

Rapporten har fire hoveddeler; oppdaterte tall om barn og unges friluftsliv, kunnskapsoppsummering av tidligere forskning på temaet, tall på deltakelse i friluftsorganisasjoner og en kvalitativ studie av barns opplevelser på friluftsaktiviteter. Alle delene er med på å øke kunnskapen om barn og unges friluftsliv og hvordan organisasjoner, myndigheter og andre kan være med å gi barn og unge et enda bedre friluftslivstilbud.

Naturkontakt har betydning for barn og unges utvikling

Direkte kontakt med natur har stor betydning for personlig utvikling og fri lek i naturomgivelser kan gi fordelaktige effekter for kognitiv, sosial og emosjonell utvikling (s. 31). Det ser ut til at grøntområder i nabolag i minkende grad brukes til lek (s. 34) noe som kan ha flere årsaker. Både redusert tilgang til egnede uteområder, endrede fritidsvaner og tidspress har innvirkning på dette (s.35).

En av ti barn og unge er med i organisert friluftslivsaktivitet

Et av kapitlene i rapporten tar for seg datamateriale om hvor mange barn og unge som deltar i friluftsaktivitet og hvilke aktiviteter dette er. Kapittelet tar og for seg litt om bakgrunnen til de barna som er med i organisert friluftsaktivitet. Resultatene her viser at hele 92% av barn mellom 6-9 år er med i en fritidsaktivitet, som minker kraftig til 40% for 16-19 åringene (s. 42). Det er til sammen 177 171 barn og unge som er medlemmer i 10 av de største friluftsorganisasjonene (s. 48). Resultatene viser og at det er flere gutter enn jenter med i organiserte friluftsaktiviteter, og kun to av organisasjonene har er antall jenter høyere enn antall gutter (s.50).

Viktige temaer i organisert friluftsaktivitet

Rapporten inneholder helt ny kvalitativ forskning på friluftsaktiviteter. Resultatene fra feltarbeidet er delt inn i 10 temaer; rekruttering og deltakere, voksentetthet, innhold og aktiviteter i tilbudene, læresituasjoner, organisering og betydningen av tid, veilederrollen, samspill med naturen, følelser og opplevelser, sosial samhandling og fri lek/fritid. Det er interessante funn i hvert av temaene. Under organisering og betydningen av tid trekkes viktigheten av nok til til å fullføre aktiviteter frem. Det oppleves som negativt når veilederen avslutter for tidlig for å holde en tidsplan. Det er og eksempler på at det har vært for lite organisering og for mye tid til fri lek, noe som kan resultere i at noen barn begynner å bli rastløse eller kjede seg (s.67-69). Veilederrollen blir blant annet trukket frem som viktig i måten den påvirker barns opplevelser. Veilederrollen utøves ulikt og det er ingen fasit på hvordan en god veileder er. Resultatene viser eksempler på hvordan veilederrollen påvirker deltakerne. Veilederrollen kan ha stor betydning for å mestre noe, prøve nye ting eller sprenge grenser. Det vises også til eksempler der veiledere bryter inn i aktiviteter grunnet faremomenter, og hvilke konsekvenser det kan ha for naturkontakten (s.71-73).

Faktorer som bidrar til suksess

Rapporten avsluttes med et kapittel om faktorer som bidrar til suksess. Dette deles inn i forhold ved selve tilbudet og forhold som omhandler deltakeren. Faktorer som påvirker opplevelsen til barn og unge er blant annet det sosiale samspillet med andre, aktiviteter som innebærer mestring samt god dialog mellom veiledere og deltakere (s. 79-81). Til slutt bidrar rapporten med konkrete tips for gjennomføring av aktiviteter som kan påvirke opplevelser, læring og naturkontakt. 

Du finner rapporten i sin helhet på NINA sine nettsider her. Eller last ned rapporten direkte her  pdf.png

God fornøyelse!   

 

Sidetallene det henvises til i teksten gjelder den aktuelle rapporten: Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt for naturforskning.

 

Dato skrevet 15.05.2020 12:07 . Endret 15.05.2020 15:12 .