1. Hjem
 2. Nordisk samarbeid i vinden
Nordisk samarbeid i vinden - headerbilde Nordisk/hva finner vi på de nordiske strendene

Nordisk rapport om marin forsøpling 2019.JPG Nordisk samarbeid!

Nordic Coastal Clean Up prosjektet foreslår en rekke tiltak for å bekjempe marin forsøpling i Norden. Nordic Coastal Clean Up som ble etablert i 2017 for å mobilisere til frivillig opprydding av marin forsøpling i hele Norden i tillegg til å få frem mer kunnskap om marin forsøpling i de nordiske landene har akkurat lagt frem en viktig rapport.
I rapporten blir det pekt på at frivillig opprydding av eierløst marint avfall har lange tradisjoner i Norden. I Finland, Norge og Sverige har frivillige deltatt i både egenorganiserte aksjoner og mer organiserte kampanjer i mange år i tillegg har Grønland også hatt årlige dugnader flere år.

Gode råd

Nå har Nordic Coastal Clean Up-prosjektet i 2017 og 2018 gjennom Nordisk ministerråd utgitt en Policy brief med elleve anbefalinger for hva som bør gjøres mot marin forsøpling i Norden basert på en fellesnordisk dialog og forståelse. I rapporten som du kan laste ned her blir det satt lys på forebygging av marin forsøpling gjennom holdningsskapende arbeid og kunnskapsbaserte beslutninger.
Rapportens anbefalinger er utarbeidet av CSR Greenland, Hold Danmark Rent, Hold Norge Rent, Håll Sverige Rent, Landvernd, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringras og Ålands Natur & Miljö.

Frivillig opprydding viktig av flere grunner  

 • 1. Frivillig opprydding av eierløst marint avfall fjerner forsøpling fra naturen og sikrer at avfall på avveie samles inn og behandles forsvarlig.
 • 2. Deltakelse i frivillig opprydding er bevisstgjørende og bidrar til å forebygge forsøpling ved å legge grunnlaget for holdnings- og adferdsendring hos deltakerne.
 • 3. Gjennom frivilliges systematiske registrering av avfallet som samles inn skaper aktiviteten en unik mulighet til å samle inn data om forsøpling gjennom folkeforskning.

Det nordiske løftet er viktig i dette arbeidet. Havet kjenner ingen grenser og sammen kan vi gjøre en forskjell i Norden. Ikke alene, men koordinert også med både FN og ikke minst de viktige direktivene EU har vedtatt både om avfall, forsøpling og engangsplast. 

Flere nordisk referansestrender

Gjennom arbeidet med nordiske referansestrender har prosjektdeltakerne i Nordic Coastal Clean Up samlet data om forsøpling i Norden. Disse dataene er tilgjengelige og kan brukes for å verifisere folkeforskningsdata og til å identifisere nasjonale og nordiske kilder til forsøpling. 

Kildeanalysen av dataene fra 2017 viser at 43 prosent av funnene stammer fra personlig forbruk mens 37 prosent stammer fra maritim sektor og 15 prosent stammer fra bygg, anlegg og industri. I 2018 er det de samme to kildene som topper statistikken, mens maritim virksomhet er klart største kilde med personlig forbruk som nest største. Her har vi en jobb å gjøre med nettopp holdningsskapende arbeid for her kan det enkelte hjem faktisk gjøre en forskjell. 

De 11 viktige punktene

I rapporten peker Nordisk ministerråd og Nordic Coastal Clean Up på 11 punkt som de mener er viktige å bygge på i det videre arbeidet. 

 • 1. Sikre finansieringen av Nordic Coastal Clean Up slik at det nordiske samarbeidet utvikles videre og fortsette kartleggingen gjennom å bruke referansestrender i Norden både som en del av kunnskapsinnhentingen, men også som en del av det forebyggende arbeidet mot marin forsøpling.
 • 2. Jobbe nasjonalt i hvert land for at de nordiske landene får på plass klare nasjonale forpliktelser som sikrer tilstrekkelig med midler til både frivillig og profesjonell opprydding i samtlige nordiske land inkludert arbeid for å sikre bevisstgjøring om forsøpling.
 • 3. FNs bærekraftsmål som en bjelke i arbeidet for å lage og utarbeide og implementere nasjonale strategier for å sikre gjennomføringen av FNs nullvisjon mot plast i havet med konkrete regionale og nasjonale mål.
 • 4. Samkjør den nordiske innsatsen for å få på plass en forpliktende internasjonal avtale mot marin forsøpling. 
 • 5. Får fart på arbeidet med å implementere kravet om nasjonale og kommunale handlingsplaner mot forsøpling i henhold til EUs avfallsdirektiv.
 • 6. En felles nordisk satsing for å få på plass tilfredsstillende mottakssystemer for alle typer avfall i alle nordiske havner.
 • 7. Støtte innføringen av et no-special-fee-system i nordiske havner i tråd med EUs forslag inkludert både avfall fra skip, utrangert fiskeutstyr og bifangst av søppel.
 • 8. Arbeide for å få til nasjonale mål for reduksjon og utfasing av engangsartikler i samsvar med EUs direktiv om engangsartikler.
 • 9. Arbeide for å få til krav om universell merking av alt fiskeutstyr som brukes i Norden, samt en koordinert nordisk innsats for innføring av internasjonale krav til merking av fiskeutstyr.
 • 10. Utvide produsentansvaret i henhold til EUs avfallsdirektiv og direktivet om engangsartikler.
 • 11. Gjennomføre en felles satsing på å lage undervisningsopplegg om forsøplingsproblematikken i hele Norden. (Her har vi mye å bidra med). 

Last ned rapporten som ikke er stor (28 sider) men viktig. 

 

Dato skrevet 27.02.2020 12:46 . Endret 27.02.2020 13:08 .