1. Hjem
  2. Ut med fagfornyelsen
Ut med fagfornyelsen - headerbilde Helgeland Friluftsråd

Ut med fagfornyelsen

FL er glad for at de nye læreplanene legger opp til mer friluftsliv og bruk av natur! 

De nye læreplanene har kommet og Friluftsrådenes Landsforbund er svært fornøyd med at bruk av naturen er tatt inn som en sentral del i de tre overordnede temaene og i flere av fagene i grunnskolen. Opplevelser i og med natur er beskrevet som en viktig del av kompetansemålene, og det legges også opp til at praktiske erfaringer i naturen legger grunnlaget for refleksjon og læring. Dette ser vi tydelig i blant kroppsøving og naturfag som større grad skal bruke naturen til å utforske elementer i faget. 

Viktig kunnskap for framtiden
Vi mener at kontakt med og forståelse av natur er essensielt for å kunne møte morgendagens utfordringer. I tillegg vil utøvelse av friluftsliv være med på å bidra til at folk får gode og meningsfulle liv. I et samfunn der mange sliter med psykiske plager er redskaper for å ta vare på egen helse viktig, og her kan kontakt med natur spille en positiv rolle. Barn og unge skal gjennom ny timeplan lære om bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. Friluftsliv er et godt redskap for å arbeide med alle disse tre overordnede temaene og det er derfor svært gledelig med økt fokus på bærekraft, friluftsliv og natur i de nye læreplanene. 

Nye kompetansemål gir ny skolehverdag
Særlig i kroppsøving og naturfag forutsetter de nye kompetansemålene at naturen tas i bruk som læringsarena. I naturfag skal elevene på 2. årstrinn utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre. Leken har også fått en sentral plass som læringsmetode. Et annet kompetansemål i naturfag etter 2. årstrinn er å utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene bruks for å samle informasjon. I kroppsøvingsfaget har friluftsliv fått en helt annen plass enn tidligere. Ett av kompetansemålene på 2. trinn er å utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktiviteter til ulike årstider. På 10. trinn skal progresjonen ha ført til at de kan gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, også med overnatting ute, og reflektere over hva naturopplevelser kan ha å si for en sjøl og andre. I stor grad er det opp til den enkelte lærer å velge om klasserommet, naturen eller nærmiljøet for øvrig er best egna undervisningsarena. Men når en f.eks. i matematikk på andre trinn skal utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere de på etter egenskaper, taler mye for at det gjøres best ute.

Hvordan nå de nye kompetansemålene?
Selv om vi og mange med oss er glade for endringene, vet vi at mange lærere er usikre på hvordan de skal gripe an disse endringene, og sørge for at kompetansemålene blir nådd. Gjennom mangeårig arbeid har FL og friluftsrådene utarbeidet undervisningsopplegg for skoler slik at uteundervisning skal bli enklere. Mange friluftsråd og andre friluftsorganisasjoner tilbyr også kurs og nettverksarbeid til skoler i sine medlemskommuner. Disse tilbudene bidrar til å senke terskelen for å legge undervisningen ut. Undervisningsopplegget Naturen som læringsarena i alle fag er hefter med tips til uteaktiviteter i syv ulike fag. Med enkle grep kan aktivitetstipsene brukes og knyttes til de nye kompetansemålene. I tillegg har vi heftet Høsting – en smak av tradisjon og muligheter med en beskrivelse av høstingsopplegg. Heftet gir mange gode tips for f.eks å nå kompetansemålet etter 4. årstrinn i naturfag; «delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte». I heftet «La det snø – snøformingsprosjekter» vises opplegg velegna for 7. trinns kompetansemål i Kunst- og handverk: «Bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner», og hvor det samtidig legges til rette for tverrfaglig tilnærming med matematikk og kroppsøving, samt perspektiver på bærekraftig utvikling.

Alle oppleggene kan brukes som inspirasjon til uteaktivitet og har beskrivelse av tidsbruk, hvilke typer uteområder som egner seg og eventuelt utstyr man trenger. Se fullstendig oversikt over vårt skoletilbud her og undervisningsopplegg her

I tillegg til bedre og mer virkelighetsnær læring og naturkontakt kan uteundervisning også gi andre fordeler som mer fysisk aktivitet, og endrede sosiale strukturer som kan styrke sosiale bånd. 

Vi heier på alle lærere og ønsker lykke til med innføringen av nye læreplaner!

 

Dato skrevet 21.11.2019 13:59 . Endret 21.11.2019 14:09 .