1. Hjem
  2. Mangelfull oppfølging av handlingsplan
Mangelfull oppfølging av handlingsplan - headerbilde Foto FL

Regjeringen reduserer bevilgningene til friluftsliv i forslag til statsbudsjett for 2019. Det står i sterk kontrast til at Stortinget har bedt om en handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Handlingsplanen kom i sommer og inneholder 176 tiltak. FL hadde venta oppfølging med økte bevilgninger i statsbudsjettet for 2019. Det kom ikke. Tvert i mot foreslår det reduserte bevilgninger til sikring eller kjøp av friluftslivsområder med 3 millioner og reduserte bevilgninger til tilretteleggingstiltak med ca 10 millioner. Kan Stortinget godta dette som svar på oppmodningsvedtaket om å en handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet, spør styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug, i en pressemelding.

For andre viktige tilskuddsposter for friluftslivsarbeidet på Klima- og miljødepartementets budsjett, er bevilgningene på samme nivå som i 2018. Det gjelder aktivitetstiltak som foreslås med 52,5 mill, friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn som foreslås med 10 mill kr og Skjærgårdstjeneste med 35 mill kr. Midlene til sikring (kjøp og varige bruksavtaler) av friluftslivsområder foreslås redusert  til 30,167 mill, og tilretteleggingstiltak til 34 mill kr. I 2017 var 45 millioner til tilretteleggingstiltak, men det kom inn 272 søknader med en total søknadssum på 82,6 mill. Regjeringas forslag til reduksjon kan i alle fall ikke begrunnes med at det ikke er behov for midler. Det foreslås en del relativt små, men viktige økninger i administrasjonstilskuddet til Norsk Friluftsliv (0,5 mill), Forum for natur og friluftsliv (FNF) i fylkene (1 mill) og friluftsrådene (1 mill).

Statsbudsjettet innebærer støtte til flere enkelstående satsinger i samsvar med Friluftsmeldinga og Handlingsplan friluftsliv:

- Stisatsing i kommunene med planer, tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting, der en i 2019 vil bruke 4 mill til planlegging og nasjonal dugnad for registrering av stier og turruter i Kartverkets base.

- Integrering gjennom friluftsliv i regi av Norsk friluftsliv med 1,2 mill

- Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser i regi av DNT med 1,2 mill

- Friluftsliv i skolen i regi av Norsk friluftsliv med 1,2 mill

- Historiske vandreruter gjennom et samarbeid mellom Riksantikvaren og DNT, der DNT får 1,17 mill til arbeidet.

- Over fattigdomsmidlene får DNT 2 millioner til ferietilbud for barn, og DNT får midler til å videreføre turvenn-oppfølging for eldre av Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

- Prosjektet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunene avsløuttes i 2019 med en bevilgning på 2 mill.

- Det er også satt av 2 mill til friluftsliv i Groruddalssatsinga.

- FL får 2,8 mill til et nytt prosjekt som skal kartlegge og systematisk videreutvikle suksessrike aktivitetstiltak innenfor friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid. Styreleder Steinar Saghaug ser fram til å ta fatt på oppgaven. Grunnleggende friluftslivsferdigheter, gode friluftsvaner og respekt og forståelse for naturen er viktig for alle barn.

FL hilser alle disse enkeltstående satsingene velkommen, men i forhold til folkehelseutfordringene monner det lite med knapt 20 millioner. Det er beregna at mangel på fysisk aktivitet i befolkningen aleine koster samfunnet milliarder hvert år. da sier det seg sjøl at en bør investere mer for å møte utfordringene. Skal vi nå nye grupper, trengs det god tilrettelegging, moderne informasjon og attraktive tilbud der folk bor.

 

 

Dato skrevet 08.10.2018 17:08 . Endret 08.10.2018 17:48 .