1. Hjem
  2. 80 millioner til søppelrydding
80 millioner til søppelrydding - headerbilde Søppelsekker i solnedgang

I statsbudsjettet for 2018 er det satt av 80 millioner til tiltak mot marin forsøpling som Miljødirektoratet nå har fordelt. 65 millioner skal gå til titlak i år, mens 15 millioner er satt av til utgifter i 2019 til tiltak som går over flere år. Det var søkt om totalt 320 millioner og under halvparten av søknadene er innvilga. - Engasjement og initiativ er viktige bidrag for å få bukt med et stadig større miljøproblem, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Tilskuddsordningen skal bidra både til forebygging og opprydding av marin forsøpling.

De interkommunale friluftsrådene har alltid stått for oppryddingstiltak i arbeidet med forvaltning av de offentlig eide friluftsområdene langs kysten - dels gjennom skjærgårdstjenesten. Den kompetansen kommer til nytte i den formidable oppryddingsjobben som ny kunnskap om omfanget av marin forsøpling nå avdekker. Medlemskommunene ønsker også at friluftsrådene skal engasjere seg i dette arbeidet - både med koordinering av innsatsen, henting av avfall fra ryddedugnader og gjennom holdningsskapende arbeid - særlig gjennom undervisningsopplegg i skolen. FL støtter opp om det sterke engasjmentet i kampen mot marin forsøpling, og har bl.a. engasert seg for at de gode erfaringene med skjærgårdstjenesten bør tas i bruk i utviding av en versjon2 av skjærgårstjenesten der opprydding av marin forsøpling er en vesentlig oppgave.

Av de fjorten friluftsrådene som får tilskudd, mottar Bergen og Omland Friluftsråd mest med 5 millioner til koordinert opprydding av marin forsøpling i Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Oslofjordens Friluftsråd får 3 millioner til koordinering av ryddeaksjoner rundt Oslofjorden, Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal får 3 millioner, Sunnmøre Friluftsråd 2,5 mill, Ryfylke Friluftsråd drøyt 2 mill, Friluftsrådet for Lindesnesregionen 2 mill, Jæren Friluftsråd 1,3 mill og Finnmark Friluftsråd 1 million til tiltak i Nord-Troms og Finnmark. Øvrige friluftsråd får under 1 mill. Polarsirkelen Friluftsråd og Ishavskysten Friluftsråd er blant søkerne som får støtte til holdningsskapende prosjekter.

Hele lista over fordelte midler finner du hos Miljødirektoratet.

 

 

Dato skrevet 05.04.2018 09:33 . Endret 16.04.2018 09:39 .