1. Hjem
  2. Nærnatur og Oslofjorden i Stortinget
Nærnatur og Oslofjorden i Stortinget - headerbilde

Stortingets energi- og miljøkomite vil ha helhetlig plan for Oslofjorden, men ingen Nærnaturlov.

I skyggen av Listhaug og Acer har Stortingets Energi- og miljøkomite behandla flere viktige miljøsaker.

Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden

En samla komite innstiller på at Stortinget ber regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden - med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. Komiteen viser til at Oslofjorden er landets mest trafikkerte fjord, og at om lag 2 millioner mennesker bruker eller bor i nærheten av fjorden. Oslofjorden brukes av befolkningen både til transport, næringsliv og til friluftsliv. Oslofjorden er et viktig leve-, gyte og oppvekstområde for en rekke marine arter. Mange sjøfugler har også hekkeplasser langs fjorden og bruker den for å finne føde. Komiteen viser til viktigheten av å sikre fjordens økologi som er under press. Komiteen viser også til at det gjennom god forvaltning med riktige tiltak vil være mulig å restaurere Oslofjorden til få en bedre miljøtilstand enn det som er dagens situasjon.

Underlig nok er det bare Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre som i en merknad er opptatt av at Oslofjorden skal være tilrettelagt for friluftsiv med god tilgang på friområder, stor satsing på kyststiene og tilrettelagte forhold for bruk av sykkel og ankomst med kollektivtransport der det er trafikkgrunnlag. SV og MDG påpeker på sin side at tilgangen til strandsona og Oslofjorden er kraftig redusert de siste femti årene i mange av kommunene rundt fjorden, blant annet fordi forbudet mot bygging i strandsona i liten grad har blitt handheva. Disse partiene mener regjeringen må legge fram forslag til innstramminger i plan- og bygningsloven som sikrer at byggeforbudt i strandsona handheves slik at framtidige generasjoner sikres tilgang til strandsona. MDG vil at det vurderes en "Oslofjordlov" etter mønster markaloven.

Ingen nærnaturlov for å gi varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor

Une Bastholm fra MDG fremma forslag om å be regjeringen utrede og legge fram forslag til en lov om nærnatur for å gi varig vern av områder som er vitkige for friluftsliv og naturopplevelser i nærheten av der folk bor. En samla komite viser til at nærnaturen har stor betydning for folks tilgang til og bruk av naturen i hverdagen. Komiteen viser også til at lett tilgang til fri natur gri mulighet for god helse, økt livskvalitet, store naturopplevelser og mer kunnskap om naturen. Komiteen mener det er avs tor betydning at vi tar vare på naturen nær der folk bor og nær barnehager og skoler. Flertallet (H, FrP, Sp, V og KrF) mener imidlertid at man gjennom kommunal arealplanlegging har gode muligheter lokalt for å beskytte nærnaturen. Flertallet er opptatt av det lokale sjølstyret. Flertallet problematiserer overhode ikke at det kortsiktige perspektivet i kommunal arealplanlegging fører til de evige omkamper og at nærnaturen bit for bit fragmenteres og bygges ned.

Komiteens medlemmer fra regjeringspartiene (H, FrP og V) understreker betydningen av god kunnskap er viktig for at viktige naturområder for friluftsliv skal bli ivaretatt, og viser til prosjektet med "kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder". Disse partiene viser også til at regjeringen våren 2018 vil fremme en handlingsplan og lover at "Handlingsplanen vil inneholde en rekek tiltak og føringer for å styrke friluftslivsarbeidet".

Arbeiderpartiet og SV blir dermed aleine om å støtte forslaget fra MDG. Disse partiene viser til det store presset på nærnaturen og nevner som eksempler konflikter knytta til utbyggingssaker i bymarkene rundt Arendal, Tromsø og Trondheim. Medlemmene fra disse partiene mener derfor det er nødvendig å styrke vernet av de viktigste friufts- og naturområdene, både i stor skala som bymarker og byfjell, og i liten skala i boområder og i umiddelbar nærhet til skoler og barnehager. MDG og SV har en rekke forslag til utviding av geografisk område for Markaloven, og foreslår konkret lovfestet vern for friuftsområder rundt Drammen, Kristiansand og Bodø

 

Dato skrevet 23.03.2018 07:44 . Endret 16.04.2018 09:39 .