1. Hjem
  2. Fysisk aktivitet hver dag i skolen
Fysisk aktivitet hver dag i skolen - headerbilde Stortinget sikter mot en bedre skolehverdag med fysisk aktivitet hver dag. Foto Friluftsrådet Vest

Fysisk aktivitet blir en del av skolehverdagen. Det vedtok et flertall på Stortinget torsdag kveld. Regjeringen blir bedt om å fremme en sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

Flertallet i Stortingets Helse- og omsorgskomite (A, Sp, SV og krF) vedtok torsdag kveld: "Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.- 10. trinn minst en time fysisk aktivtet hver dag innenfor dagens timetall." Les hele Komiteinnstillinga her. https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-051s/#m1. FL har sammen med en rekke andre friluftslivs- og idrettsorganisasjoner vært pådriver for dette i en årrekke, og vist til hvordan fysisk aktivitet ute kan integreres i andre fag gjennom opplegget "læring i friluft".

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen viser i sine merknader til felles innspill fra Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund i saken og understreker at det er viktig at økt fysisk aktivitet i skolen ikke bør forstås som kun mer tradisjonell kroppsøving innendørs. Flertallet er enig i at selv om fysisk aktivitet i seg selv er et gode, er det et selvstendig poeng at elevene får mer tid utendørs og i natyurlige omgivelser. Det gir mer avveksling og rekreasjon, og ny energi til å lære mer. Mer fysisk aktivitet bør innføres i skolen gjennom et mangfold av inkluderende og lystbetonte aktiviteter der friluftsliv har en betydelig plass, sier stortingsflertallet.

Helsedirektoratets faglige anbefalinger innebærer at alle barn og unge bør ha minst en time fysisk aktivitet hver dag. Undersøkelser viser at på langt nær alle oppfyller disse målene, og at det er et dramatisk fall i aktivitetsnivået fra 9 til 15 års alder. Mens 70 % av 9 års jenter er tilstrekkelig fysisk aktive, er bare 43% av 15 åringene det. For gutta er tallene 86% av 9 åringene og 58% av 15 åringene. Se https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesitting Innføring av en time fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen sikrer alle barn og unge - på tvers av bakgrunn, økonomi og andre forutsetninger - en grunnkapital av livsviktig fysisk aktivitet. Derfor er dette et utrolig viktig folkehelsetiltak. Samtidig er vedtaket kanskje den viktigste og mest konkrete oppfølginga av det nasjonale målet om at naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge, fra Stortingets behandling av Friluftsmeldinga.

Det er gjort forsøk en rekke steder, bl.a. i Drammen og Sogndal, som viser at en time fysisk aktivitet innen skolens rammer er gjennomførbart. Friluftsrådene og andre friluftslivsorganisasjoner har utvikla opplegg og materiell som viser hvordan fysisk aktivitet kan integreres i alle fag. Konkrete oppgaver og aktiviteter er relatert direkte til mål i læreplanene. FL har i dag overlevert til Miljødirektoratet heftet "Høsting - en smak av tradisjon og muligheter": http://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-og-barnehage/hosting. Her er et vell av ideer og tiltak der fysisk aktivitet inngår ved bruk av naturen som læringsarena, tverrfaglig tilnærming og fokus på bærekraft.

FL mener at både lærerutdanning og etterutdanning av lærere må styrkes slik at lærere får bedre kompetanse i bruk av naturen som læringsarena. Friluftslivsorganisasjoner og Friluftsråd vil fortsatt stille opp med sine opplegg, erfaring og kompetanse.

 

Dato skrevet 01.12.2017 08:49 . Endret 01.12.2017 10:05 .