1. Hjem
  2. Ingen friluftspenger i budsjettforliket
Ingen friluftspenger i budsjettforliket - headerbilde

Det var ingen økning i midlene til friluftsliv da Stortingsflertallet med H, FrP, KrF og V blei enige om budsjettet onsdag. En rekke budsjettposter av betydning for å ta vare på norsk natur blei imidlertid styrka. Dette er med å legge godt grunnlag for naturopplevelser og friluftsliv i framtida. Det må imidlertid føyes til at i stor grad dreide dette seg om å rette opp foreslåtte budsjettkutt fra regjeringa, så samla står natur- og friluftslivsarbeidet omtrent på stedet hvil.

Gjennom budsjettforliket økes midlene til skogvern med 75 millioner, og bevilgningene til utvalgte kulturlandskap økes med 10 millioner og til trua arter og naturtyper med 20 millioner. Videre økes bevilgningene til økologisk grunnkart med 20 millioner. Arbeid med vanndirektiv, villaks, kalkng og vannmiljøtiltak styrkes med totalt 45 millioner.Kulturminnervernet styrkes med ca 47 millioner, og det bevilges 70 millioner mer til gang- og sykkelveier.

Frivillige organisasjoner kan glede seg over at bevilgningene til mva kompensasjon økes med 75 millioner, og det foreslåtte kuttet til frivillige organisasjoner på Landbruks- og matdepartementets budsjett reverseres med 30,5 millioner. Vi kan også glede oss over 50 millioner mer til arbeid mot marin forsøpling. I budsjettet heter det at en vil vurdere utviding av skjærgårdstjenestens oppgaver til også å omfatte bl.a. marin forsøpling. FL støtter dette, men mener det må bevilges midler om en vil utvide arbeidsoppgavene. Budsjettreduksjonen til Den naturlige skolesekken reverseres også ved at det bevilges 1 million ekstra. Det skulle egentlig bare mangle når det ikke er mer enn ett år siden et samla Storting var enig i at det er et nasjonalt mål at naturen i større grad skal tas i bruk som læringsarena.

Dermed er hovedrammene for 2018 budsjettet lagt. FL er derfor i gang med å fremme innspill til 2019-budsjettet. På FL-styremøte 21. november var det full enighet om at friluftsliv må være et satsingsfelt basert på handlingsplanen regjeringa skal legge fram neste år. Stortinget har bedt om at den utarbeides med sikte på å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet.

 

Dato skrevet 23.11.2017 14:29 . Endret 23.11.2017 15:26 .