1. Hjem
  2. Budsjetthøringer i Stortinget
Budsjetthøringer i Stortinget - headerbilde

Reversering av budsjettkutt til sikring og marin forsøpling, revisjon handlingsplan friluftsliv og nedgang i barns friluftsliv er sakene FL løfter i budsjetthøringer på Stortinget.

Regjeringa la 6. oktober fram forslag til statsbudsjett for 2023. Det var varsla et stramt budsjettopplegg. For friluftslivet innebærer det at de fleste budsjettposter videreføres med samme kronebeløp som i 2022. Det gjelder blant annet tilskudd til tilrettelegging av sikra friluftslivsområder, skjærgårdstjeneste og aktivitetstiltak. For oss er det viktig at det ikke er kutt i administrasjons-/driftstilskuddet til friluftsrådene og FL, at midlene til ferdselsåreprosejktet videreføres med 6 mill og at tilskuddet til turportalen UT.no opprettholdes med 2 millioner. Men med lønns- og prisveksten innebærer budsjettforslaget litt redusert innsats i 2023, mens vi mener friluftslivsarbeidet sårt trenger et løft. Dramatikken er imidliertid knytta til at midlene til sikring av friluftslivsområder foreslås redusert fra 31 til 21 millioner og til arbeidet med rydding av marin forsøpling fra 50 til 30 millioner.

Nå er budsjettet til behandling i Stortinget. Regjeringa må forhandle fram et resultat som det er flertall for på Stortinget. SV er primær forhandlingspart. 

Stortingskomiteene gjennomfører nå budsjetthøringer. På rekke og rad kommer organisasjoner og framfører sine budskap på strengt tilmålte 3 minutter, svarer på spørsmål og leverer notater med (vel)begrunna ønsker om mer midler til sine oppgaver. 

FL møter i Energi- og miljøkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen og Familie- og kulturkomiteen, og løfter alle steder fram den urovekkende nedgangen i barn og unges uteaktivitet og friluftsliv. Det er både av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Ipsos dokumenert nedgang over flere år. Nye data fra NINA viser i tillegg en dramatisk nedgang i barns uteaktivitet under pandemien. Fire av ti foreldre oppgir at barna var mindre ute 10 måneder inn i pandemien. Norsk Friluftsliv, DNT og FL har alle pekt på at det trengs et krafttak fra mange for å snu denne trenden, og ber om at Handlingsplan friluftsliv revideres med dette som bakteppe og med brei involvering fra aktuelle departement og friluftslivsorganisasjonene. Vi har også sendt notat til Utdannings- og forskningskomiteen og påpekt at økt bruk av naturen som læringsarena bidrar til en mer variert og praktisk skole i tråd med regjeringas mål. Økt bruk av naturen som læringsarena og friluftslivets plass i kroppsøvingsfaget er også viktig for å gi alle barn og unge grunnleggende friluftslivsferdigheter.

FLs budsjettnotat til Energi- og miljøkomiteen finner du her

FLs budsjettnotat til Helse- og omsorgskomiteen finner du her

FLs budsjettnotat til Familie- og kulturkomiteen finner du her.

FLs budsjettnotat til Utdannings- og forskningskomiteen finner du her .

.

.

Dato skrevet 24.10.2022 07:50 . Endret 24.10.2022 08:38 .