1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Friluftsliv - stien til bærekraftig livsstil?
Friluftsliv - stien til bærekraftig livsstil? - headerbilde

Friluftsliv er linken mellom natur og menneske i dagens samfunn. Er det veien til en bærekraftig livsstil eller nok en omdreining på forbruksspiralen? Friluftslivet står på mange måter ved et veiskille. Skal det være en del av løsningen på vår tids største utfordringer, og skape forståelse for samhørigheten mellom natur og menneske. Eller skal reisemønster, utstyrshysteri og nedbygging av natur til fritidsboliger gjøre friluftsliv til et problem for bærekraftig utvikling.

Friluftsliv har åpenbart potensial til å være en avgjørende del av løsningen. Det tradisjonelle friluftsliv er i utgangspunktet enkelt med små krav til anlegg og utstyr. Du bruker naturen slik den er og må bære med deg det du trenger. Du må ha kompetanse til å klare deg sjøl og hjelpe de du er på tur med - en viktig del av bærekraftsmål 4 om God utdanning. Du må kjenne arter og forstå naturens grenser når du høster bær, sopp eller fisker - avgjørende for bærekraftsmål 14 Livet i havet og 15 Livet på land. Allemannsretten gir alle - uavhengig av eiendomsrett, bankkonto, hudfarge, religion eller seksuell legning - samme rett til å bruke naturen. I møte med naturkreftene stiller vi alle på like fot. Friluftslivet bygger godt opp under bærekraftsmål 10; Mindre ulikhet.

For bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet, er friluftsliv helt avgjørende. Særlig i vårt overflodssamfunn der livsstilsjukdommer truer. Friluftsliv gir variert fysisk aktivitet, som kan tilpasses alle aldre og ferdighetsnivåer. Friluftsliv gir naturopplevelser, stillhet og ro som gir overskudd og demper psykiske plager. Friluftsliv kan både være en god sosial arena og det du søker for aleinetid. Friluftsliv er arena for mestring.

Utviklingstrender gjør også friluftsliv til en trussel mot bærekraftig utvikling. Lange reiser med bil og fly øker klimaavtrykket - stikk i strid med bærekraftsmål 13; stoppe klimaendringene. Ønsker om mer og bedre utstyr, økt tilrettelegging, større og mer velutstyrte fritidsboliger og en rekke andre utviklingstrekk utfordrer bærekraftsmål 12; Ansvarlig forbruk og produksjon.

Det viktige veivalget friluftslivet står overfor var bakgrunnen for at FNs bærekraftsmål og friluftsliv var tema for årets landskonferanse i friluftsliv arrangert av Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Salten Friluftsråd. Blant deltakerne var det liten tvil om retningsvalget. Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund vil ta en aktiv rolle i arbeidet for at friluftsllivet skal være en viktig bidragsyter for å oppfylle målene. På konferansen la vi fram "Friluftslivets bærekraftplakat.pdf ". Realisering kan bare skje om vi legger til grunn bærekraftsmål 9 som omhandler Innovasjon og 17 om Samarbeid. Innen de 10 bærekraftsmålene vi har valgt å fokusere på, har vi i bærekraftsplakaten trukket fram 24 tiltak vi vil arbeide for slik at friluftsliv blir et viktig bidrag til realisering av FNs bærekraftsmål. FL har tidligere utarbeida en rapport om Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål.

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 01.08.2022 10:53 . Endret 01.08.2022 12:21 .