1. Hjem
  2. Friluftslivstilbudet til barn og unge må styrkes

Friluftsrådenes Landsforbunds årsmøte 1.juni vedtok en uttalelse om at friluftslivstilbudet til barn og unge må styrkes!

Bakgrunnen er en undersøkelse Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utført for FL som viser at 38% av barna var mindre ute 10 måneder etter nedstengingen.

Vi mener det er svært viktig at alle barn får mulighet til å tilegne seg grunnleggende friluftslivsferdigheter slik disse er formulert av Norsk Friluftsliv, DNT og FL.

For å hindre at den negative trenden i omfang av barn og unges ute- og friluftslivsaktivitet fester som et varig mønster, mener vi det er viktig med et krafttak på flest mulig arenaer snarest mulig. Vi peker på en rekke arenaer – både veletablerte og nye – der friluftsliv kan løftes fram.

Her er uttalelsen

Friluftslivstilbudet til barn og unge må styrkes

Alle barn og unge må få mulighet til å ta del i et allsidig friluftsliv og utvikle grunnleggende friluftslivsferdigheter, uttaler årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Friluftsråd fra hele landet var samla til årsmøte i Bodø 1. juni, og uttrykte stor bekymring for en negativ utvikling i barns uteaktivitet .

En undersøkelse Norsk institutt for naturforskning har gjennomført for Friluftsrådenes Landsforbund viser at nesten 4 av 10 barn hadde mindre uteaktivitet under koronapandemien. Andre undersøkelser viser at bare 10% av barn og unge er medlem i en friluftslivsorganisasjon, og 3 av 4 friluftslivsansvarlige i kommunene mener det er behov for flere friluftslivsaktiviteter for barn og unge. 

Friluftsliv er viktig for barn og unges fysiske og motoriske utvikling. Uteaktivitet gir robuste barn og gjennom friluftsliv får barn et forhold til natur og miljø. Uteleik og friluftsliv er gode arenaer for mestring og sosial utvikling. Alle barn bør derfor få opplæring i grunnleggende friluftslivsferdigheter slik disse er definert av Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og FL. Her vektlegges kombinasjonen av holdninger og kunnskap om natur, sosiale ferdigheter og kompetanse, og fysiske og praktiske ferdigheter

Årsmøtet i FL mener det trengs et krafttak på flere arenaer for å hindre at nedgangen i uteaktivitet under pandemien blir et varig mønster. Rammevilkårene for friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner må styrkes og gjøres mer forutsigbare gjennom økte grunntilskudd. Kommunene bør drøfte om friluftsliv skal få en større plass i skolefritidsordning og kulturskole. Naturen bør i større grad tas i bruk som læringsarena i skolen og friluftsliv må få den plass i kroppsøvingsfaget som nye læreplaner forutsetter..

 

 

 

Dato skrevet 02.06.2022 13:47 . Endret 02.06.2022 13:49 .