bærekraftsmålene.jpg
Tirsdag 31. mai Sesjoner/verksteder og befaringer
 

09.00 Fremmøte i sesjoner/arbeidsverksteder. 
Disse varer til 12.00.
Pause og tid til utstillingsvandring.
13.00 Lunsj.
14.00 Befaringer.
19.00 Middag på hotellet

Sesjonene er arbeidsverksteder. Det blir korte innledninger. Deretter arbeider deltakerne med drøfting av utfordringer og løsninger. Det blir utveksling av erfaringer og eksempler, gruppevis og samla i sesjonen.
I alle sesjonene ser vi temaene i et bærekraftperspektiv.

1. Allemannsretten og bærekraft 

  

 Allemannsretten er grunnleggende for utøvelse av friluftslivet i Norge. Rettigheten er individuell og bygger på gratisprinsippet. I en del sammenhenger utfordres både allemannsretten og gratisprinsippet, særlig i forbindelse med enkelte populære turistmål.

 • Må vi akseptere innskrenkninger i allemannsretten enkelte steder av hensyn til naturen (overbelastning, slitasje og forstyrrelse)?
 • Kan vi løse dette ved hjelp av informasjon, tilrettelegging og kanalisering, framfor forbud?
 • Hvem og hvordan skal fellesgoder, som skilting, merking og tilrettelegging av stier, preparering av skiløyper, parkingsplasser og toaletter, finansieres?
 • Er det mulig, og eventuelt hvordan, kan dette løses uten at det går utover gratisprinsippet i allemannsretten?

Innledere:
Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening og medlem i utvalget som skal gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner, Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd.

2. Bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv


Tilrettelegging for friluftsliv er i mange sammenhenger avgjørende for gode opplevelser, tilgang og bærekraftig bruk, men blir pågangen for stor og tilgjengeligheten for god kan tålegrenser overskrides.

Er tilretteleggingen vi gjør godt avstemt mot sosiale forhold, naturmiljø og infrastruktur? Eller bør vi la være?
Vi setter fokus på gode prosesser, planlegging og konkrete tiltak.
Stikkord er besøksforvaltning og godt avstemt tilrettelegging. 

Mer informasjon om sesjonen her bak lenken (åpnes i nytt vindu som en pdf)

Innledere:
Heidi Ydse, SNO, Marie Selboskar Lier, Miljødirektoratet, Meløy kommune, Bjørn Godal, Salten Friluftsråd og Snorre Stener, Miljødirektoratet. 

3. Friluftsliv og folkehelse i et bærekraftsperspektiv


Friluftsliv og folkehelse - Hvordan fremme god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og bærekraftige lokalsamfunn gjennom friluftsliv?

Hva skal til for å fremme god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og fremme bærekraftige lokalsamfunn gjennom friluftsliv" vil bli diskutert i en sofadebatt og i mindre grupper.
Fokus vil være å løfte fram gode eksempler fra lokale og regionale aktører, samt dialog og refleksjon i gruppe og plenum.

Innleder:
Håvard Dalen, Statistisk Sentralbyrå. Hvordan står det til med deltakelsen i friluftsliv i et folkehelseperspektiv?

4. Friluftsliv for alle barn og unge?


Klarer alle skoler å gi alle elevene opplevelser, erfaringer og læring i friluft?
Får alle barn mulighet til å delta i friluftslivsaktivitet på fritiden?

Sesjonen vil fokusere på sosial ulikhet i deltakelsen i friluftsliv. Utfordringer og løsninger i arbeidet med å rekruttere barn og unge (og barnefamilier) fra ulike sosiale lag i befolkningen vil bli diskutert i paneldebatt og mindre grupper.

Innledere vil fortløpende bli annonsert her så følg med

5. Frivillighetens rolle for bærekraftig utvikling


Sesjonen vil belyse hvor viktig frivilligheten er for enkeltmennesket og for samfunnet gjennom innledninger og refleksjon sammen med deltakerne. Vi vil problematisere og drøfte forhold rundt frivillige aktører (enkeltpersoner, organisasjoner) sin rolle i arbeidet med å realisere bærekraftmålene.
Aktuelle tema er bl.a. offentlig-frivillig samarbeid, hva skaper engasjement hos den enkelte, hvem kan og bør ha en pådriverfunksjon, hva er styrker og begrensinger til ulike typer frivillighet. 

Innledere vil fortløpende bli annonsert her så følg med

6. Friluftslivets utfordringer i et bærekraftsperspektiv


Friluftsparadokset - hvordan kan vi jobbe for å redusere friluftslivets fotavtrykk?

Det er sider med friluftsliv slik vi driver det i Norge i dag som er lite bærekraftig – og vi forbruker i mange tilfeller den naturen vi elsker å oppholde oss i.
       Med utgangspunkt i de tre F`ene:

 • Fritidsbolig
 • Forbruk
 • Forflytning
  - som utgjør en stor del av friluftslivets fotavtrykk, er målet med sesjonen å diskutere utfordringene og sammen komme frem til tiltak og løsninger for å redusere avtrykket og gjøre friluftslivet mer bærekraftig

   Innledere:
  Carlo Aall, Vestlandsforskning og Marianne Singsaas, Telemarksforskning 

 

Frister det å delta? Påmeldingsskjema finner du bak lenken, med frist 29.april